بررسی فقهی استصناع دربورس اوراق بهادار
61 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم وتحقیقات تهران
نحوه وچگونگی اوراق بهادار استصناع دربورس اوراق بهادار وعرضه آن وحلیت وحرمت آن