تلخیص الاصول
67 بازدید
ناشر: انتشارات عالمه قم
نقش: تلخیص کننده
سال نشر: 1377
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 12
زبان : فارسی
تلخیص الاصول در دوجلد بوده که کلیه مباحث اصول که در کتاب اصول فقه مرحوم مظفرقید شده در این دو مجلد ذکر گردیده است امید است مورداستفاده دوستان قرار گیردوهمچنین مرضی رضایت پروردگار متعال قراربگیرد آمین یارب العالمین